Privacy

Privacyverklaring Kinderpraktijk Hemeltjelief

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Kinderpraktijk Hemeltjelief, gevestigd te Warmenhuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63976706.

Verwerken persoonsgegevens

– contactgegevens –

Door een formulier in te vullen en te verzenden op mijn website, geeft u uw persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt om met u in contact te treden en met u te communiceren. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
Indien u op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

– overige persoonsgegevens –
Indien u overeenkomt om een coachtraject te starten, dan zal Kinderpraktijk Hemeltjelief meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. U vult namelijk een intakeformulier in. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn.

Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging
Kinderpraktijk Hemeltjelief heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.  Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer dan 12 maanden na aanschaf van een boek of na afloop van een coachtraject bewaard en worden daarna verwijderd of vernietigd. Kinderpraktijk Hemeltjelief is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten uw factuurgegevens 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst.

Rechten betrokkene
Uw privacy wordt gerespecteerd en Kinderpraktijk Hemeltjelief zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen. Mijn contactgegevens staan op deze website vermeld.

Als kinderen klein zijn moet je ze wortels geven...
Als ze groter worden moet je ze vleugels geven.